80/22 Awers Kryminalne opowiadania o zbrodni, czołowych polskich autorów.

Kryminalne historie polskich pisarzy.

Kryminał niejedną ma twarz. Niejedno opowiadanie kryminalne myli tropy i przypuszczenia czytelnika.

“Kłam­stwem można zajść bar­dzo da­le­ko, trze­ba tylko pamiętać,że nie da się już wró­cić.”

12 opowiadań i 12 autorów

Kto lubi historie kryminalne, krótkie i wciągające? Każda z historii myli tropy i zaskakuje zakończeniem. Im bliżej końca chce się by to trwało dłużej niż kilkanaście stron. W historiach jak burza grzmią szalejące emocje, śmiertelne i silne. Niektóre kończą się nieszczęśliwie lub szczęśliwie  dla żyjących, bo tym uśmiercony już nic nie pomoże. Każda historia podszyta jest strachem, tajemnicą i akcją zmierzającą do otworzenia nam oczu w finale historii. To nie krew w tych historiach gra główną rolę a intryga, niedopowiedzenia by prowadzić do zaskoczenia i zdemaskowania kłamstwa. Zostawiam wam krótkie wprowadzenie do historii i wybrany cytat. Każdy znajdzie coś dla siebie jeśli lubisz kryminalne tematy i chcesz poznać styl pisania naszych polskich autorów.

“Nieznajoma” Adrian Bednarek

Part­ner w zbrod­ni wszyst­ko uła­twia. Oboje po­peł­nia­ją prze­stęp­stwo, są współ­win­ni, więc jedno bę­dzie kryło dru­gie. Za­ba­wią się, od­naj­dą uga­szo­ną iskrę, prze­ży­ją przy­go­dę, a potem wrócą grzecz­nie do swych ro­dzin. Po­zo­sta­ną w swo­jej pa­mię­ci. Jed­no­ra­zo­wy skok w bok. Ma­rze­nie więk­szo­ści do­ro­słych ludzi.

Adrian Bednarek i jego historia o zdecydowanej kobiecie nastawionej na jeden cel…. zemstę.

Historia o nieoczekiwanym obrocie sprawy. Czy to w co wierzymy, na pewno jest prawdą?

“Niebiański dom” Ryszard Ćwirlej

Może jest tak, że śmierć da się wy­czuć. Nie wiem. Ale sta­ram się im po­ma­gać, jak wi­dzisz, żeby spo­koj­nie prze­szli na drugą stro­nę, a oni tak kur­czo­wo trzy­ma­ją się życia. I po co?

Każdy dla osoby która się kocha chciałby uchylić nieba albo go nawet przybliżyć! Dla pensjonariuszy domu opieki pewien ksiądz dwoi się i troi by byli bliżej Pana… i w tym właśnie cała tragedia… Dla jednych tragedia a dla innych podejrzana sprawa. Idealna  dla dziennikarza śledczego.

“Czarne niebo” Hanna Greń

Di­le­rów nie­na­wi­dził i tępił bez li­to­ści. Pod­in­spek­tor był pe­wien, że wiele z do­no­sów na ludzi han­dlu­ją­cych nar­ko­ty­ka­mi było au­tor­stwa Waj­chy, któ­re­go naj­młod­szy syn zmarł z przedaw­ko­wa­nia. Chło­pak miał wtedy pięt­na­ście lat. Po jego śmier­ci gang­ster wydał wojnę wszyst­kim, któ­rzy byli za­mie­sza­ni w roz­pro­wa­dza­nie nar­ko­ty­ków, i nie miało dla niego zna­cze­nia, czy są to osoby de­cy­zyj­ne, czy zwy­kłe pion­ki.

Policyjne śledztwo to ostatnia szansa na uratowanie rodziny.

Życie nie jest czarno białe. A pewne działania mimo, że ryzykowne to muszą zostać podjęte dla wyższych celów lub gdy są ostatecznością czy też ostatnią szansą. Ile jest w stanie poświęcić rodzic by odnaleźć swoje dziecko i odkryć prawdę? Najtrudniejsze śledztwo policjanta jest wtedy gdy chodzi o jego najbliższych i nie cofnie się przed niczym by odkryć prawdę.
Jak trudno jest złapać po latach zagubiony trop ?

Niepozorna historia, która najbardziej mną wstrząsnęła.
“Maryjka” Marta Guzowska

A ona w tego wi­ka­re­go wpa­trzo­na jest jak w ob­ra­zek. Nawet mnie to nie dziwi, bo przy­stoj­ny, gad jeden. Ja wiem, Panie Boże, że tak nie można mówić o oso­bie du­chow­nej. Ale prze­cież ja ni­ko­mu nie mówię. Tylko tobie, Panie Boże.

Rzecz się dziej na plebanii, opowiada nam wszystko spokojna i ułożona gosposia. Właściwie nie nam a panu Bogu. Czwórka bohaterów a taki nieoczekiwany splot zdarzeń. Nie mogło się to wszystko bardziej skomplikować i nas przerazić!

“Cała prawda o kłamstwie” Izabela Janiszewska

Kłam­stwem można zajść bar­dzo da­le­ko, trze­ba tylko pa­mię­tać, że nie da się już wró­cić.

Zresz­tą lu­dzie po­trze­bu­ją kogoś, kto bę­dzie im mówił, co mają robić, le­piej im się tak żyje. Wie­dzą, kto jest dobry, a kto zły. Znają swo­je­go przy­wód­cę i swo­je­go wroga. A ta cała spra­wa z Woź­nia­kiem zbu­rzy­ła do­tych­cza­so­wy po­rzą­dek.

Historia w której mimika i najmniejszy gest odkrywa całą prawdę lub demaskuje kłamstwo. Jak stwierdzić czy kobieta, która zabiła swojego oprawcę zrobiła to w obronie własnej czy z premedytacją? Tym bardziej jeśli oprawcą był szanowany lekarz, wielbiony wręcz w całym miasteczku. W małym miasteczku uściślijmy, gdzie każdy wie co dzieje się u sąsiada w domu. Tylko ze w tym wypadku prawda jest kłamstwem. 

“Ciernie” Robert Malecki

Młoda kobieta zostaje znaleziona naga, okryta jedynie poranna rosą w zadbanym ogrodzie. To śledztwo przypadło młodej policjantce, na całe szczęście jest nieustępliwa mimo duchów przeszłości, które odbierają jej spokój. Musi być skupiona i ostrożna bo morderca jest na wyciągnięcie ręki, mimo iż się nim nie wydaje.

Bo każda ża­ło­ba musi mieć swój kres, po któ­rym czas wró­cić do nor­mal­no­ści i zo­sta­wić za sobą duchy prze­szło­ści. Ale czy w jej życiu kie­dy­kol­wiek było nor­mal­nie?

“Telefon zza światów” Marta Matyszczak

Nad­cho­dzi w końcu taki mo­ment, kiedy ma się tego łez pa­do­łu po dziur­ki w nosie. Wtedy naj­le­piej po­ło­żyć się w łóżku, od­wró­cić twa­rzą do ścia­ny, a czte­re­ma li­te­ra­mi do ogółu, i prze­stać żyć.
Tak wła­śnie uczy­ni­ła jego ro­dzi­ciel­ka.
Prze­sta­ła żyć.

Akcja dzieje się w Sopocie. Dwóch synów prowadzi pensjonat po śmierci matki. Ale to telefon z przeszłości wstrząsnął Bartoszem w noc po pogrzebie rodzicielki. Przeszłość uderza konsekwencjami mieszając w obecnym życiu i plątając je jeszcze bardziej.
Przeszłość nie da o sobie zapomnieć.

“Usługa” (Najkrótsze śledztwo Górskiej i Tomczyka)” Małgorzata Rogala

– Cios no­ży­ca­mi kra­wiec­ki­mi, co za banał – skrzy­wił się Ser­giusz z nie­sma­kiem. – Coraz trud­niej o wy­sma­ko­wa­ną zbrod­nię, fi­ne­zyj­ną, bez ka­łu­ży krwi i całej resz­ty.

Denat zamknięty w mieszkaniu od środka. Para policjantów pracuje nad rozwiązaniem sprawy. Głównym podejrzanym staje się żona, przez wzgląd na to, że zamordowany za zamkniętymi drzwiami nie był wzorowym mężem. Niestety nie wszystko jest takie oczywiste.

“Praga” Magda Stachula

Ile­kroć od­by­wa­łam prze­jażdż­ki tym wir­tu­al­nym tram­wa­jem, wy­obra­ża­łam sobie, co bym zro­bi­ła, gdy­bym zo­ba­czy­ła coś złego – bi­ja­ty­kę, inny ro­dzaj prze­mo­cy, ale nie są­dzi­łam, że bę­dzie to do­ty­czyć bez­po­śred­nie mnie samej.

Mazaci to tramwaj, którego trasę możemy obejrzeć na żywo. Co jeśli zobaczymy coś czego nie powinniśmy? Główna bohaterka widziała coś czego teraz nie może zapomnieć. Coś co wywróciło jej świat do góry nogami. A to dopiero początek, czy bohaterka zdoła odkryć prawdę?

“Przystawka” Bartosz Szczygielski

Nie ufała wiecz­nie uśmiech­nię­tym fa­ce­tom. Wie­rzy­ła w to, że pod war­stwą wy­bie­lo­nych zębów i na­prę­żo­nych mię­śni skry­wa­ją coś, o czym boją się po­wie­dzieć na głos.
Za­zwy­czaj miała rację.
– A ty? – Scho­wa­ła ko­smyk wło­sów za uchem i na­pi­ła się wina. – Coś przede mną ukry­wasz?

Policjantka na randce.. śledztwo może poczekać, trzeba chociaż trochę wyleczyć się z samotności. Ale przeszłość i morderca nie będą czekać by o sobie przypomnieć.

Znała ten typ aż za do­brze. Wy­ra­żał skru­chę je­dy­nie w ob­li­czu kon­se­kwen­cji. Kiedy te zda­wa­ły się od­da­lać, wra­cał do wy­uczo­ne­go za­cho­wa­nia. Wi­dzia­ła ta­kich fa­ce­tów w aresz­cie, sama ich do niego pa­ko­wa­ła, a kiedy wy­cho­dzi­li, by wró­cić do domu i dalej tłuc żonę, po­sy­ła­li jej naj­szczer­szy uśmiech, jaki po­tra­fi­li. Od dawna nie jeź­dzi­ła już na in­ter­wen­cje. Zaj­mo­wa­ła się in­ny­mi spra­wa­mi, ale jed­ne­go była pewna. Lu­dzie się nie zmie­nia­ją.

“W Kampinosie nie ma żmij” Mariusz Zielke

Za­wsze jest jakaś przy­czy­na. Nic nie dzie­je się bez po­wo­du, przy­pad­kiem, a już szcze­gól­nie śmierć. Nawet jeśli nie zo­sta­ła za­pla­no­wa­na, to gdzieś zo­stał ukry­ty ślad, motyw, wy­ja­śnie­nie. Jeden pa­su­ją­cy do wszyst­kich zam­ków klucz. Trze­ba tylko go zna­leźć, od­kryć, do­pa­so­wać.

Policjant przed emerytura dostaje sprawę zabójstwa. Mężczyzna przywiązany do drzewa. Już po chwili znajduje się zrozpaczona żona, która zgłaszała zaginięcie dnia poprzedniego. Jednak czy znała całą prawdę o swoim kochającym mężu?

“Desperacja” Przemysław Żarski

– Po­mo­że mi pan, jeśli bę­dzie ze mną w stu pro­cen­tach szcze­ry. Nic nie wska­zu­je na po­rwa­nie, nie ma żą­da­nia okupu, po­ry­wacz nie kon­tak­to­wał się ani z pań­stwem, ani z nami. W grę wcho­dzi upro­wa­dze­nie albo nie­szczę­śli­wy zbieg oko­licz­no­ści.

Porwano dziecko, zdarzenia relacjonuje ojciec, który zostawił małego w samochodzie na stacji benzynowej i poszedł zapłacić. Dziecko spało. Gdy wrócił samochodu nie było. Był to jednak początek dochodzenia do skrywanej tajemnicy.

Czy lubisz krótkie kryminalne historie różnych autorów?

Wszystkie kryminalne historie była nieoczekiwaną intrygą, zaplanowanym misternie splotem zdarzeń. Szalejącymi emocjami w pigułce. Nie można stwierdzić, która z historii była najlepsza. Każda mnie zaskoczyła, zaciekawiła i od razu wprowadziła do świata bohaterów i ukrytej zagadki oraz motywów zbrodni. Polecam by poznać różnych autorów i by chcieć przeczytać więcej ich historii. A jeżeli już ich znacie taka krótka kryminalna akcja na pewno przypadnie wam do gustu. Sądzę tak ponieważ to również wyzwanie dla autora, by zmieścić intrygę, zbudować napięcie i zaskoczyć czytelnika. Każdy natomiast musi przekonać się sam czy i komu się to udało najlepiej. Niektóre elementy zostają z tych historii w nas na dłużej. Wracają by znów ogłuszyć. Kryminalne zagadki niektóre historie są brutalnie czy też zagmatwane i tajemnicze. Jedne przerysowane inne wręcz absurdalne. Jednak tak różne, by każdy znalazł coś da siebie.

Jeżeli czytałyście/czytaliście już tę książkę, proszę podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami.
Jeżeli jeszcze nie miałyście/mieliście okazji zapoznać się z jej treścią,
może moja opinia Was do tego skłoni. 

Otagowano , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *