194/21 Gwizdka na Zielonej 13 Agata Bizuk

Zima przy­szła wła­ści­wie nie­spo­dzie­wa­nie. Nikt nie ocze­ki­wał bia­łych świąt, ra­czej wszy­scy spo­dzie­wa­li się ty­po­wej plu­chy, wia­tru i zwy­kłej, sza­rej bez­na­dziei. Śnieg w cza­sie Bo­że­go Na­ro­dze­nia już od lat był je­dy­nie wspo­mnie­niem. Dla­te­go tym więk­szym za­sko­cze­niem było, że tego dnia cały świat zo­stał do­kład­nie przy­kry­ty przez biały puch. Było ab­so­lut­nie prze­pięk­nie.

Święta najlepiej spędzić wśród najbliższych. Z tymi którzy nas rozumieją, są dla nas życzliwi i niosą pomoc. Dlatego zapraszam was na Zieloną 13. Ta kamienica przyjęła gościa na święta, który wniósł wiele dobrego do wnętrza budynku i do serc ludzi.

Zielona 13

Na Zielonej znów się dzieje! Można by powiedzieć, że los nie oszczędza żadnego mieszkańca. Jeżeli jeszcze nie znacie bohaterów to polecam zacząć od pierwszej części. Nie dlatego że bez znajomości poprzednich nie odnajdziecie się w tej historii. Wręcz przeciwnie autorka tak prowadzi wątki by opisać kto jest kim, więc nikt się nie pogubi. Ale warto przeczytać je głównie po to by lepiej poznać bohaterów i móc spędzić z nimi więcej czasu! Ale wracając do gwiazdki…

W sto­li­cy żyje się ina­czej – szyb­ciej i bar­dziej bez­re­flek­syj­nie. Lu­dzie po­ja­wia­ją się i zni­ka­ją, czę­sto nawet nie wia­do­mo kiedy. Wszyst­ko jest tam tylko na chwi­lę – mi­łość, przy­jaźń i nawet świę­ta. Dla­te­go bar­dzo cie­szy­ła się, że osta­tecz­nie wy­lą­do­wa­ła tu, na za­du­piu, w miesz­ka­niu swo­jej, dawno nie­wi­dzia­nej ku­zyn­ki. To bę­dzie zu­peł­nie inne Boże Na­ro­dze­nie. Miała na­dzie­ję, że cał­kiem udane.

Zielona 13 i Powrót na Zieloną 13
Taka ciekawostka:)

Magia telewizji.

Na Zielonej mamy gościa, to aktorka, celebrytka prosto z Warszawy! Justyna Sadowska, postanowiła odwiedzić kuzynkę, słynną zaklinaczkę dzieci! Mariolka jednak przed świętami, jest w pracy z ciągle dzwoniącym telefonem i niedoborem opiekunek. Czeka na urlop by spędzić go z kuzynką. Niestety w jej mieszkaniu pęka rura i dziewczyny są zmuszone przenieść się do hotelu. Jak się domyślacie gwiazda na Zielonej to szansa by zabłysnąć dla Radka ! Ciągle przecież marzy o sławie i błysku fleszy. Ale Justyna jest już zmęczona, byciem gwiazdą i potrzebuje spokoju. Nie to co spragniony chwały Radeo!

Radeo nie wy­trzy­mał i wpa­try­wał się w Ju­sty­nę z otwar­tą buzią. Ona była taka… no wła­śnie – zwy­czaj­na. Nie uda­wa­ła ni­ko­go, nie pu­szy­ła się i nawet nie ro­bi­ła głu­pich min. Ktoś taki w ogóle nie po­wi­nien być ce­le­bry­tą.

Rodzina, dzieci, tolerancja.

Cała reszta Zielonej skupia się na dzieciach. Na tych małych i ich pierwszych świętach, by stworzyć magiczną atmosferę i by jakimś cudem choinka miała na sobie jakieś ozdoby. Inni martwią się o swoje dzieci już dorosłe. Chcą z nimi spędzić święta, naprawić relacje albo pragną by w ogóle się zjawiły a nie uciekały po raz kolejny do ciepłych krajów, zamiast dzielić się opłatkiem ze starym ojcem. Ci mężczyźni, już wiele przeżyli, różne drogi doprowadziły ich do miejsca w którym teraz się znajdują. Przeżyli samotność, topili smutki w alkoholu i utracili rodziny. Jednak święta to czas by naprawić relacje. Może ta gwiazdka będzie rodzinna tak jak skrycie marzą?

W ja­kimś od­ru­chu życz­li­wo­ści Roman za­mie­rzał nawet za­pro­sić Da­nu­tę, swoją byłą żonę, ale zde­cy­do­wa­nie od­mó­wi­ła, tłu­ma­cząc, że przy jed­nym stole z ge­ja­mi nie usią­dzie, nawet jeśli jeden z nich jest jej ro­dzo­nym synem. Po­dob­no w ko­ście­le po­wie­dzie­li, że to grzech, a ona grze­szyć nie za­mie­rza­ła, zwłasz­cza w takim cza­sie, jakim jest Boże Na­ro­dze­nie.
– I bar­dzo do­brze, stara, za­co­fa­na rasz­plo – po­my­ślał Roman na samo wspo­mnie­nie ostat­niej roz­mo­wy z Da­nu­tą.
– I bar­dzo do­brze! Zło­rze­cze­nie byłej żonie za­wsze do­da­wa­ło mu ener­gii.

Mieszkańcy zawsze sobie pomagają i są otwarci na nowe wyzwania. Wspierają się i dzielą tym co mają. Oczywiście swoje musieli przejść by się tak zżyć. Poznać siebie i swoje problemy, zacząć się wspierać. Tacy sąsiedzi to skarb, życzę Wam takich! A postać Justyny nieprzypadkowo znalazła się w tej historii. Ale o tym możecie poczytać u samej autorki!.

  • Tytuł: Gwiazdka na Zielonej 13
  • autor: Agata Bizuk
  • data wydania: 17 listopada 2021
  • wydawnictwo: Dlaczemu
  • ilość stron: 240
  • ocena: 8/10
Otagowano , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *